MS: Zawieszenie bądź wstrzymanie terminów procesowych nie ma mocy wstecznej

&lt![CDATA[

Nowelizacja specustawy ws. COVID-19, którą Sejm uchwalił w ostatnich
dniach, poza kwestiami gospodarczymi reguluje m.in. bieg terminów
procesowych w czasie zagrożenia koronawirusem.

Ustawa przewiduje w związku z tym wstrzymanie nierozpoczętego i
zawieszenie rozpoczętego biegu terminów przedawnienia karalności czynu
oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa,
przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia, a
także m.in. terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w
tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych,
karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych,
egzekucyjnych w administracji, w postępowaniach i kontrolach
prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i w kontrolach
celno-skarbowych. Ponadto w okresie epidemii nie można wykonywać
eksmisji z mieszkań.

„W związku z licznymi pytaniami i komentarzami, MS informuje, że
przepisy stanowiące część +tarczy antykryzysowej+ dotyczące wstrzymania
nierozpoczętego i zawieszenia rozpoczętego biegu terminu procesowego nie
mają mocy wstecznej” – wyjaśnił w piątek resort.

Jak dodano, zgodnie z ogólną zasadą prawo nie powinno działać wstecz.
„Dlatego terminy procesowe wskazane w specustawie, które biegły w dniu
wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. – ulegają od dnia 31
marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg
po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu
epidemii lub zagrożenia epidemicznego” – głosi komunikat resortu.

Z kolei – według MS – „nadawanie mocy wstecznej przepisom dotyczącym
biegu terminów procesowych mogłoby spowodować skutki niedające się
pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, albowiem w wielu
przypadkach mogło już dojść do nieodwracalnych skutków np. wykonania
planów podziału sum uzyskanych z egzekucji, eksmisji z lokalu, wpisania
podmiotów do rejestru”.

„Jeśli jednak z przyczyn od strony niezawinionych, np. kwarantanny,
strona nie dochowała terminu procesowego, może wnosić o jego
przywrócenie na podstawie art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego” –
zastrzegł resort. Przypomniał, że przepis ten stanowi, iż jeżeli strona
nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej
wniosek postanowi przywrócenie terminu.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *