Krajowa Rada Sądownictwa będzie nadzorować ochronę danych w sądach

&lt![CDATA[

Według rządowego przedłożenia Krajowa Rada Sądownictwa miałaby sprawować „nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie postępowań”.

Propozycja ta wzbudziła wątpliwości Mirosława Suchonia z Nowoczesnej, który pytał, „w jakim celu wprowadzono nadzór KRS nad niezależnymi sądami”. „Wydaje mi się to daleko posuniętym rozwiązaniem, (…) ja uważam, że jest to raczej przejaw jakiegoś kompleksu wobec niezależności Trybunału i sądownictwa” – mówił poseł Nowoczesnej.

Jak tłumaczyli przedstawiciele resortu cyfryzacji, rozporządzenie RODO dopuszcza, żeby sądownictwo miało „swój własny nadzór” nad ochroną danych osobowych i było wyłączone spod ochrony organu ogólnego, jakim jest UODO. „Krajowa Rada została wybrana jako organ, który tak naprawdę jako jedyny organ w tym kraju ma coś wspólnego ze wszystkimi sądami, w tym sądami administracyjnymi i także z organami quasi-sądowymi” – mówił przedstawiciel resortu cyfryzacji.

Do rozwiązania tego nie zgłosił zastrzeżeń obecny na sali przedstawiciel UODO, który potwierdził dopuszczalność takiego rozwiązania.

Nad projektem przepisów wdrażających RODO, który przewiduje nowelę 168 ustaw, pracuje podkomisja nadzwyczajna powołana przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do których skierowano projekt.

Na całość regulacji w zakresie ochrony danych osobowych składa się RODO (rozporządzenie Parlamentu i Rady UE), ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i „Przepisy wprowadzające” zmieniające regulacje sektorowe.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *