Komisja Sejmowa za niemal wszystkimi poprawkami Senatu do zmian w Kodeksie karnym

&lt![CDATA[

Komisja przedstawi teraz sprawozdanie z zarekomendowanymi poprawkami na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Zgodnie z terminarzem najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 12-14 czerwca.

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowela przewiduje m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Zgodnie z nowelą wyeliminowywana zostanie kara 25 lat pozbawienia wolności, stanowiąca odrębny rodzaj kary. Wydłużono natomiast karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, pozostawiając jako dolną granicę miesiąc.

Zmiany zostały przyjęte przez Sejm 16 maja. Tydzień później Senat zarekomendował wprowadzenie do ustawy pakietu 42 poprawek wniesionych przez klub PiS i częściowo przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Nowelizację krytykuje opozycja, według której tryb procedowania ustawy w Sejmie naruszył regulamin Izby, a zmiany są niedopracowane, zaś w części naruszające zasady prawa karnego oraz także konstytucję. Większość posłów i senatorów opozycji nie brała udziału w głosowaniach nad nowelizacją w Sejmie i Senacie.

We wtorek posłowie opozycji z komisji ustawodawczej podczas głosowań nad poszczególnymi poprawkami głosowali przeciw lub wstrzymywali się od głosu.

Arkadiusz Myrcha (PO-KO) zwrócił uwagę, że są poważne zastrzeżenia dotyczące procedowania nad nowelizacją w Senacie. Jego zdaniem część poprawek Senatu wykroczyła poza zakres pierwotnej nowelizacji. Wątpliwości dotyczące ścieżki legislacyjnej tej ustawy zgłosili również przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł odpowiadał, iż większość kwestionowanych przez Myrchę poprawek zaproponowali eksperci z Biura Legislacyjnego Senatu i nie budziły one wątpliwości.

Jedyna modyfikacja Senatu, która nie uzyskała rekomendacji komisji, to ostatnia – 42 – z przedłożonych poprawek. Dotyczyła ona skorelowania dnia wejścia w życie nowelizacji z dniem wejścia w życie innych przepisów. Jednak, jak wskazało sejmowe Biuro Legislacyjne, w poprawce tej użyto sformułowania „ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia”, zamiast „po upływie 3 miesięcy”. W ocenie Biura mogłoby to skutkować w przyszłości kwestionowaniem faktu wejścia w życie tej ustawy.

„Tego typu sposób określenia momentu wejścia w życie ustawy jest sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej. W katalogu określeń, który formułuje, jakich określeń można używać w przepisie o wejściu w życie ustawy, takiego określenia nie ma. Naszym zdaniem tego typu zapisanie przepisu o wejściu w życie ustawy może budzić wątpliwości, co do terminu jej wejścia w życie, co jest tutaj kwestią kluczową” – wskazało Biuro Legislacyjne Sejmu.

Ostatecznie tej poprawki nie poparł żaden z posłów komisji.

Zarekomendowane przez sejmową komisję poprawki Senatu zmodyfikowały niektóre z krytykowanych zapisów. Przewidują m.in. odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia. Zgodnie z tą poprawką sąd będzie mógł orzec takie bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu obligatoryjne.

Inna z poprawek uzupełnia przepis dotyczący karalności za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat o czyn „doprowadzenia takiego małoletniego do obcowania płciowego”, za co również będzie groziło do 15 lat więzienia.

Kolejna poprawka powraca do aktualnego brzmienia przepisu art. 212 Kk, który dotyczy ścigania pomówienia. Poprawka wykreśla zmiany wprowadzone nowelizacją do art. 212, zakładające wprowadzenie kary do roku więzienia za „tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią”.

Senackie poprawki dotyczą też przepisu przewidującego karanie za fałszowanie wskazań liczników samochodowych. W ostatnich dniach niektórzy eksperci przekonywali, że nowelizacja znosi karalność tzw. przekręcania liczników, poprzez zastąpienie tego czynu innym przestępstwem. Jak zaznaczono w uzasadnieniu poprawki, ma ona charakter techniczno-legislacyjny i prowadzi do uporządkowania jednostek redakcyjnych. Zapewniono jednocześnie, że fałszowanie liczników będzie karane.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *