KE przedstawiła wytyczne w sprawie obrotu ziemią. Dialog ws. polskich przepisów trwa

„Państwa członkowskie mają prawo do ograniczenia sprzedaży gruntów rolnych, by zachować charakter społeczności rolniczych i promować zrównoważone rolnictwo. Muszą jednocześnie przestrzegać prawa UE, w szczególności zasad dotyczących swobodnego przepływu kapitału” – podkreślono w komunikacie KE.

W 2015 r. Bruksela wszczęła procedury o naruszenie prawa UE wobec Bułgarii, Litwy, Łotwy, Węgier i Słowacji uznając, że państwa te wprowadziły nieproporcjonalne ograniczenia, które godzą w zasadę wolnego przepływu kapitału i dyskryminują obywateli UE ze względu na kraj pochodzenia.

W ubiegłym roku ustawę ograniczającą obrót ziemią wprowadziła również Polska. 1 maja 2016 r. wygasło bowiem 12-letnie moratorium na zakup ziemi w naszym kraju przez cudzoziemców. Było ono przyjęte wraz z wejściem naszego kraju do UE.

Wprowadzone przez obecny rząd przepisy przewidują, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny. Chodzi o osoby fizyczne, które osobiście gospodarują na gruntach do 300 ha, posiadają kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka ich gospodarstwa.

Komisja od miesięcy bada te przepisy, ale do tej pory nie zdecydowała się na wszczęcie procedury naruszeniowej. „Jesteśmy w kontakcie z polskimi władzami odnośnie prawa wprowadzonego w 2016 r., które wydaje się stwarzać podobne problemy z perspektywy regulacji UE jak inne przepisy zakwestionowane przez Komisję Europejską. Dzisiejszy komunikat interpretacyjny powinien być w tym kontekście pomocny” – przekazała PAP rzeczniczka KE Vanessa Mock.

Wytyczne Komisji przewidują, że państwa członkowskie nie mogą stosować ograniczenia dotyczącego sprzedaży gruntów, wprowadzając obowiązek ich uprawy przez nabywającego, zabraniając kupowania ziemi przez firmy, a także wymagania kwalifikacji rolniczych.

Wskazówki to odpowiedź na rezolucje Parlamentu Europejskiego z 30 marca, w której europosłowie zaapelowali do państw UE i KE do wykorzystania narzędzi takich jak np. podatki czy programy pomocowe, by utrzymać w UE rodzinny model rolnictwa.

Klimat polityczny dotyczący obrotu ziemią rolną nie jest obecnie taki sam jak jeszcze dwa lata temu. Na problemy z koncentracją ziemi w rękach dużych inwestorów i w ślad za tym wzrostem jej cen zaczęły narzekać inne państwa członkowskie, nie tylko te, które przystąpiły do UE w 2004 r. Problem mają m.in. Niemcy.

PE w rezolucji przygotowanej przez niemiecką socjalistkę Marię Noichl zwracał uwagę, że w niepokojącym tempie w sektor rolnictwa wkraczają spółki akcyjne. Firmy mogą kupować ogromne połacie ziemi ze względu na dopłaty bezpośrednie. Wprawdzie unijne przepisy dotyczące ograniczenia płatności ustawiają ich górny limit na 150 tys. euro, ale nie mają zastosowania do jednostek zależnych (spółek córek), z których każda może otrzymać płatności do 150 tys. euro.

KE uznaje, że podstawową zasadą dotyczącą wolnego przepływu kapitału jest swoboda inwestycji. Nie oznacza to, że kraje członkowskie nie mogą ograniczać inwestycji transgranicznych. Musi to być jednak uzasadnione np. określonymi celami dotyczącymi polityki rolnej, względami społecznymi czy planowania przestrzennego. Regulacje przyznają sporą uznaniowość urzędnikom unijnym, którzy mogą ocenić, czy zastosowane ograniczenia są proporcjonalne do celu, dla którego zostały wprowadzone.

Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *