Jak wielu sędziów zetknęło się z naciskami politycznymi? [RAPORT]

&lt![CDATA[

„Iustitia” badanie w postaci dobrowolnej i anonimowej ankiety przeprowadzonej on-line na 330 sędziach z całego kraju przeprowadziła między 12 a 20 lipca. Ankietę otrzymali też wszyscy sędziowie zrzeszeni w „Iustitii”, którzy podali swój e-mail.

Z badań wynika, że 84 proc. badanych nie zetknęło się osobiście w swoim sądzie z naciskami o charakterze politycznym, a 67 proc. nie słyszało o takich naciskach w swoim sądzie. O bezpośrednich naciskach napisało 15 proc. sędziów, którzy odpowiedzieli na ankiety, a o tym, że słyszeli o takich – 29 proc. 63 proc. podało, że w ostatnim roku zmienił się prezes ich sądu. Według 45 proc. nowy prezes cieszy się zaufaniem mniejszym od poprzedniego prezesa, 35 proc. – takim samym jak poprzednik, a 12 proc. – większym. 8 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Sędziowie zapytani w ankietach o ocenę sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie związków z polityką w 89-91 proc. wskazali, że są one bardziej zależne od wpływów politycznych, niż za poprzedniego ministra sprawiedliwości.

W ocenie zdecydowanej większości ankietowanych – 85 proc. – pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest nadal prof. Małgorzata Gersdorf. 9 proc. uważa, że przeszła ona w stan spoczynku 4 lipca.

61 proc. jest zdania, że nie mają zastosowania przepisy o przejściu w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. 26 uważa, że te przepisy obowiązują, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zdecydowana większość (90 proc.) ankietowanych pytana, jak ocenia przyszłość polskiego sądownictwa w zakresie niezależności po ostatnich reformach obecnego rządu uważa, że jest ona zagrożona; 3 proc. mówi o zwiększeniu niezależności sądów, a 6 proc. – że nic się w tej sprawie nie zmienia.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *