Jak się zmieni rynek taxi po 1 stycznia?

&lt![CDATA[

Kolejna nowość to wprowadzenie obowiązku posiadania
licencji przez podmiot zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób.
Pod definicję pośrednika podlegać będą nie tylko podmioty typy Uber,
lecz także korporacje taksówkarskie pośredniczące w usługach przewozu.

Jednym
z warunków uzyskania licencji przez pośrednika będzie wykazanie się
posiadaniem odpowiedniej sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Kolejnym
warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w
zakresie pośrednictwa przy przewozie osób będzie wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
posiadanie numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS).

Przedsiębiorcy zajmujący się
pośrednictwem będą mogli zlecać przewozy wyłącznie przedsiębiorcom
posiadającym licencje. A przy tym powinni weryfikować te licencje.

Nowelizacja
określiła obowiązki, które będzie musiał spełnić pośrednik w czasie
wykonywania działalności. Wśród nich jest obowiązek prowadzenia w
postaci elektronicznej rejestru przekazanych zleceń (kursów
pasażerskich).

Kolejny obowiązek nałożony na pośrednika to prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którym będzie on zlecać przewóz.

Nowela
regulująca pośrednictwo przy przewozie osób wprowadza nie tylko
obowiązki dla pośredników. Nowe zadania i uprawnienia będzie miał główny
inspektor transportu drogowego.

Po 1 stycznia 2020
r. przedsiębiorca wykonujący transport drogowy samochodem osobowym przed
uzyskaniem licencji będzie musiał złożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wcześniej wystarczające było oświadczenie.

Nowością dla przedsiębiorców prowadzących działalność w
krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób taksówką będzie
też wprowadzenie zasady, że wydawana będzie tylko jedna licencja. A na
każdy pojazd służący do prowadzenia takiej działalności wypis z tej
licencji.

Istotnym ułatwieniem w dostępie do zawodu
taksówkarza jest też przewidywane w nowelizacji zniesienie obowiązkowych
szkoleń i egzaminów z topografii miejscowości i znajomości przepisów
prawa miejscowego.

Ani przedsiębiorca osobiście
wykonujący przewozy, ani zatrudnieni przez niego kierowcy nie będą mogli
być skazani za dystrybucję narkotyków.

Ważną nowością jest to, że licencja jest przyznawana na dany obszar, ale już nie na określony samochód.

Nowością
jest wprowadzenie możliwości stosowania aplikacji mobilnej. Ma to być
alternatywa dla tradycyjnego taksometru i kasy fiskalnej.

Nowelizacja przewiduje zwiększenie kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego.

Nowelizacja
dokonała zmian w art. 92a ust. 1 u.t.d., które polegają na określeniu
przedziału kar pieniężnych, jakie mogą być nałożone na pośrednika przy
przewozie osób.

Ustawodawca wprowadził też
regulacje, które ułatwią płynne przejście ze stosowania starych
przepisów do nowych regulacji. Między innymi wszyscy taksówkarze będą
musieli dostosować licencje w ciągu 3 lat do nowych wymogów.

CZYTAJ WIĘCEJ NA EDGP>>>

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *