Google wykasuje linki, ale tylko w UE

&lt![CDATA[

Prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał właśnie dwie ważne opinie dotyczące prawa do bycia zapomnianym. Od 2014 r., kiedy to zapadł precedensowy wyrok w sprawie Google Spain (sprawa nr C-131/12) wiadomo, że każdy kto ma uzasadniony interes może domagać się zniknięcia z wyników wyszukiwania. W dwóch trwających przed TSUE postępowaniach zostaną doprecyzowane związane z tym kwestie.

W pierwszym z nich chodzi o skargi czterech osób, które przed francuskim organem ochrony danych osobowych domagały się od Google, by ten usunął linki wyświetlające się po wpisaniu ich imion i nazwisk. Chodziło o kobietę pełniącą funkcje publiczne, która stała się obiektem satyrycznego fotomontażu czy mężczyznę, na temat którego pojawiły się w sieci artykuły opisujące jego rzekome związki z kościołem scjentologicznym.

Jedno z pytań, jakie francuski sąd postawił TSUE, dotyczyło zakazu przetwarzania danych wrażliwych, takich jak opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne czy też dane dotyczące życia seksualnego. Zdaniem prof. Macieja Szpunara zakaz ten dotyczy również wyszukiwarek internetowych, choć na innych zasadach niż administratorów stron, na których opublikowano sporne treści. Wyszukiwarka sama ich bowiem nie publikuje.

„Ponieważ wyszukiwarka może zadziałać i dostarczyć wyników dopiero po opublikowaniu (wrażliwych) danych w internecie, te zakazy i ograniczenia mogą mieć zastosowanie wobec jej operatora tylko w zakresie dotyczącym odsyłania, w rezultacie następczej kontroli przeprowadzanej już po wniesieniu żądania usunięcia linków przez osobę, której dane dotyczą” – wyjaśniono w komunikacie prasowym.Rzecznik generalny zwrócił przy tym uwagę, że przy każdy żądaniu usunięcia linków Google musi ważyć prawo do poszanowania prywatności i ochrony danych oraz, z drugiej strony, prawo opinii publicznej do dostępu do informacji, jak również prawo do swobody wypowiedzi. Powinien również uwzględnić to, że dana informacja jest podawana w celach dziennikarskich czy też w celu uzyskania wyrazu artystycznego lub literackiego (opinia w sprawie C-136/17).

Druga z opinii także dotyczy sprawy toczącej się przed francuskim organem ochrony danych osobowych. Nałożył on na Google karę 100 tys. euro za to, że nie usunął on na wezwanie linków ze wszystkich wersji wyszukiwarek, a jedynie z tych zamieszczonych pod domenami państw członkowskich UE.

Zdaniem prof. Macieja Szpunara obowiązek kasowania linków dotyczy wyłącznie zapytań kierowanych z obszaru UE. Rzecznik generalny nie jest bowiem zwolennikiem przyjęcia tak szerokiej wykładni unijnych przepisów, aby wywierały one skutki poza granicami 28 państw członkowskich. Google powinien jednak podjąć wszystkie możliwe kroki, by skutecznie zablokować dostęp do spornych linków w odpowiedzi na zapytania wychodzące z krajów UE. Jednym ze środków może być geoblokowanie na podstawie adresów IP zlokalizowanych na obszarze UE.

Jednocześnie rzecznik nie wykluczył sytuacji, w której wyszukiwarka mogłaby zostać zobowiązana do usunięcia linków w skali światowej.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *