Dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów musi być wdrożona do końca 2021 roku

&lt![CDATA[

– Rolą sygnalisty jest przede wszystkim sygnalizowanie i naprawianie tego co w organizacji dziej się źle. Dyrektywa ma zapewnić takiej osobie ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym i innymi – wyjaśnia Robert
Gnieździa z kancelarii Chmielniak adwokaci.

Jak będą chronieni sygnaliści? – Dyrektywa podpowiada pewne rozwiązania. Poza tym w Polsce już mamy kilka ustaw, które się na ten temat wypowiadają. Mamy takie rozwiązania np. w prawie bankowym (procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości) albo w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dyrektywa pozostawia szczegóły wdrożenia państwom członkowskim, ale eliminuje wszelkie działania represyjne wobec sygnalisty. Czyli np. zakaz rozwiązywania umowy o pracę, zakaz degradacji na niższe stanowisko, zakaz cofania licencji, brak dostępu do szkoleń, czy innych form dyskryminacji w miejscu pracy.

Każda organizacja zatrudniająca powyżej 50 osób będzie musiała być objęta postanowieniami implementowanej dyrektywy i jest zobligowana wdrożyć kanały anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. Z badań wynika, że większość nieprawidłowości w firmach wykrywana jest właśnie poprzez zasygnalizowanie, ze coś niedobrego dzieje się. To, jak te rozwiązania będą wyglądały, zależy od naszego ustawodawcy; taka jest specyfika dyrektywy.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *