Co to jest intercyza? Jakie są jej plusy i minusy?

&lt![CDATA[
Intercyza to nie tylko rozdzielność

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Oznacza to, że wszystko, co od tej pory zgromadzimy stanie się częścią majątku wspólnego. Ten stan rzeczy możemy zmienić za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tzw. intercyzy.

Warto w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z treścią art. 31 par. 2 k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Do ustawowej wspólności majątkowej nie będą natomiast należały m.in. składniki majątku, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz nabyte przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę.

Również to można zmienić za pomocą intercyzy. Może ona bowiem służyć do rozszerzenia wspólności majątkowej o majątki odrębne małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 k.r.o.):

przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Więcej na temat majątku wspólnego i odrębnego małżonków przeczytasz tutaj >>>>

Czy warto?

– W powszechnej opinii wykształcił się mit, jakoby intercyza stanowiła zabezpieczenie majątku bogatszego małżonka na wypadek niewierności tego drugiego. Jest to tak głęboko zakorzenione w Polakach, że samo przebąknięcie narzeczonych o pomyśle małżeńskiej umowy majątkowej może wywołać spore oburzenie u rodziców młodej pary i mocno popsuć relacje na dłuższy czas. Tymczasem celem intercyzy w większości przypadków jest zupełnie co innego – ochrona majątku drugiego małżonka i tym samym zabezpieczenie interesów rodziny – tłumaczy Adam Walas, prawnik, prezes Fundacji Smart Law.

Ekspert dodaje, że młodzi Polacy są bardzo przedsiębiorczy, a z racji wieku i często braku odpowiedniego biznesowego doświadczenia, mają skłonność do ryzyka. Statystyki pokazują, że takie ryzyko opłaca się tylko co piątemu z nich. Mówi się, że 80% nowopowstałych biznesów zamyka się w ciągu 3 lat. Powyższe jasno wskazuje, że zaciąganie zobowiązań na własną działalność gospodarczą, przy jednoczesnym posiadaniu wspólności majątkowej to proszenie się o nieszczęście. W przypadku powinięcia się nogi w biznesie, przedsiębiorca ciągnie na dno swoją drugą połówkę.

W takiej sytuacji może przyjść intercyza. Za pomocą rozdzielności majątkowej możemy bowiem zabezpieczyć współmałżonka przed negatywnymi konsekwencjami naszych decyzji biznesowych. Względem wierzycieli każdy małżonek będzie odpowiadał wówczas samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, z wyjątkiem tych zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Zgodnie jednak z treścią art. 47 (1) k.r.o. małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W praktyce oznacza to, że zawierając umowę powinniśmy poinformować o intercyzie naszego kontrahenta. Inaczej nie będzie ona wywoływała wobec niego żadnych skutków.- Należy jednak pamiętać, że intercyza nie działa wstecz. Tak więc nie będzie ona skuteczna wobec wierzytelności, które powstały przed dniem sporządzenia umowy – mówi Adam Walas.

Kolejnym plusem intercyzy jest niezależność w dysponowaniu majątkiem przez każdego z małżonków. Może to mieć szczególne znacznie przy prowadzeniu działalności gospodarczych.

Do minusów intercyzy należy zaś zaliczyć brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków. – Z tego przywileju mogą skorzystać tylko osoby objęte wspólnością majątkową przez pełny rok podatkowy. Dla małżeństw o dużej dysproporcji w dochodach może być to ważną kwestią – wyjaśnia Adam Walas.

Do notariusza przed albo po ślubie

Zgodnie z przepisami intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. Tak więc np. zwykła forma pisemna nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych.

Ważne: Również umowa zmieniająca intercyzę musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę w dowolnym czasie. Możliwe jest więc zawarcie intercyzy zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również po nim. Jeżeli młoda para zawrze intercyzę już po ślubie, to małżonkowie zachowują majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa i część przypadającą każdemu z nich w wyniku podziału majątku wspólnego.

Intercyza a dziedziczenie

– Trzeba też rozwiać kilka mitów związanych z intercyzą, a także wyjaśnić, że to rozwiązanie wiąże się także z pewnymi niedogodnościami. Należy wyraźnie zastrzec, że intercyza nie wpływa na dziedziczenie. W przypadku śmierci jednego z małżonków korzysta się przy ustaleniu spadków z przepisów prawa spadkowego i w zasadzie nie zagląda się wtedy do małżeńskich umów majątkowych – tłumaczy Adam Walas.

]]
Więcej informacji

Prawo

Podział prawa ze względu na metodę regulacji:
1) Prawo wewnętrzne: Prawo konstytucyjne, Prawo cywilne - reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji).
Prawo pracy - reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
Prawo karne - jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
Prawo administracyjne - reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo finansowe
2) Prawo międzynarodowe

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji:
prawo autorskie, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo człowieka, prawo dziecka, prawo energetyczne, prawo kanoniczne, prawo konstytucyjne, prawo konfliktów zbrojnych, prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo międzynarodowe, prawo naukowe, prawo o ruchu drogowym, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, prawo prasowe, prawo rolne, prawo upadłościowe, prawo wyznaniowe.

Prawo jest wyrazem konieczności uporządkowania życia społecznego i poddania go pewnym regułom, by umożliwiało istnienie i możliwie należyte funkcjonowanie społeczności państwowej, bardzo zróżnicowanej, której członkowie mają odmienne potrze-by i aspiracje, w których dochodzi do rozmaitych konfliktów i zagrożeń, zarówno biologicznej jak i społecznej egzystencji grupy. Różne systemy norm prawnych wprowadzają element ładu we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Normy prawne, podobnie jak powszechnie uznawane i akceptowane normy moralne, normy religijne czy nor-my obyczajowe nie mają jednak wyłączności na regulowanie ludzkich zachowań. Nie-mniej jednak prawo normuje dziś niemal wszystkie dziedziny życia społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *